Deelnamereglement

DEELNAMEREGLEMENT

INDIVIDUELE DEELNEMERS GEMERT CITY RUN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).

1.2.Evenement: de door de Stichting Gemert City Run te organiseren Gemert City Run.

1.3.Organisatie: de bij de Atletiekunie aangesloten Stichting Gemert City Run.

 

Artikel 2. DEELNAME

2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.

2.2. Deelnemers aan de Business Run nemen ook deel aan het individueel klassement.

2.3. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer is de Organisatie gerechtigd een bedrag (zie inschrijfkosten) af te schrijven van de rekening van de Deelnemer.

2.4.De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

2.5. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.

2.6. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

2.7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.

2.8. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.

2.9. Deelname aan het evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.

2.10 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de te lopen afstand naar een afstand die lager dan waarvoor oorspronkelijk ingeschreven is vindt geen restitutie van het inschrijfgeld (of een deel daarvan) plaats.

2.11. Indien het Evenement door uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht (bijvoorbeeld ongevallen, storm, aanslagen et cetera) niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Indien het evenement voortijdig wordt geannuleerd kan het zijn dat het inschrijfgeld minus administratiekosten worden teruggestort.

2.12.De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1.Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.

3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement.

3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.

3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

ARTIKEL 4. UITSLAGEN

4.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de netto tijd.

ARTIKEL 5. ALGEMEEN

5.1. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproute naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten, tenzij met toestemming van de Organisatie.

5.2. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

5.3. Vanuit de organisatie worden foto- en video-opnames gemaakt. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie geen aansprakelijkheid of claims in deze.

5.4. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.

5.5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

5.6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.